Over de stichting
Beleidsplan
Financiën
Verslag uitgeoefende activiteiten

 

Over de stichting

Stichting Photo Projects for Children (PhotoPFC) is opgericht in 2014. De stichting heeft ten doel:

a) Het uitwisselen van gedachtegoed en omstandigheden van kinderen uit verschillende culturen door middel van fotoprojecten, meer speciaal tussen kinderen uit arme wijken in Argentinië en kinderen uit Nederland;
b) Het doen van schenkingen aan rechtspersonen welke zijn gerangschikt als rechtspersonen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, waarvan de doelstelling overeenkomt met of samenhangt met de hiervoor onder a, b en c genoemde doelstellingen;
c) Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De kernactiviteit van de stichting is het uitwisselen van gedachtegoed en omstandigheden van kinderen uit verschillende culturen door middel van fotoprojecten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Ronald Vles
Secretaris: Jan Scheerder
Penningmeester: Ronald Damwijk

Het bestuur is onbezoldigd en er zijn geen vaste kosten voor huisvesting, kantoormaterialen e.d.

 

Beleidsplan

De werkzaamheden van de stichting Photo Projects for Children zijn erop gericht om zo veel mogelijk met vrijwilligers de doelstellingen mogelijk te maken. In het geval van specifieke activiteiten zullen professionals tegen betaling kunnen worden ingehuurd.

In 2014 waren de activiteiten van de stichting vooral gericht op het mogelijk maken van het project Ciudad Oculta/Naarden Vesting. De realisatie van dit project heeft in 2015 plaatsgevonden.

In 2016 zullen de activiteiten van de stichting vooral gericht zijn op het mogelijk maken van een fotografie project waarbij kinderen uit India en Nederland met behulp van creativiteit kennis met elkaar maken.

In 2017 zijn de fotografische resultaten geëxposeerd op het fotofestival Naarden Festival –off.

In 2018 zal deze tentoonstelling geëxposeerd worden in India.

 

Financiën

Download het financieel jaarverslag 2015, bevattende het financieel verslag over 2014 (vanaf oprichting) en over 2015.
Download het financieel jaarverslag 2016.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

De stichting Photo Projects for Children is in April 2014 opgericht.

Reeds gerealiseerde doelen zijn:

2015

- in samenwerking met vrijwilligers, die allen werkzaam zijn in de fotografie, heeft de stichting PhotoPFC workshops fotografie gerealiseerd op de basis school de Rehoboth in Naarden.
- in samenwerking met PH 15 en Villa 31/Ojo de Pez, stichtingen die actief zijn in achterstandswijken  in Buenos Aires, heeft de stichting PhotoPFC in samenwerking met vrijwilligers die allen werkzaam zijn in de fotografie workshops aan kinderen uit genoemde wijken gegeven.
- realisatie van de tentoonstelling Ciudad Oculta/Naarden Vesting tijdens het fotofestival Naarden Festival- off.
Tijdens deze tentoonstelling zijn de resultaten van de fotografie workshop in Naarden en Buenos Aires geëxposeerd. De tentoonstelling was van 14-05 tot en met 21-06 en heeft vele bezoekers getrokken.
- speciaal voor deze gelegenheid zijn de foto’s gemaakt door de kinderen gebundeld in een tentoonstellingscatalogus. Hierin zijn naast de foto’s citaten van de kinderen opgenomen. Hierin beschrijven zij hoe zij tot hun onderwerpskeuze zijn gekomen. Aangezien de catalogus voor zowel de Nederlandse als de Argentijnse kinderen toegankelijk moet zijn, zijn de teksten in zowel Nederlands als Spaans opgenomen.

2016

- samenwerkingsverband met stichting TECS international. Deze stichting zet zich onder andere in om gevluchte Syrische kinderen met behulp van creativiteit hun emoties te laten verwerken. In samenwerking met fotografen en een psycholoog uit de Syrische gemeenschap heeft PhotoPFC voor deze kinderen een fotografie workshop samengesteld. Deze workshop gaat gegeven worden door momenteel in Nederland verblijvende Syrische fotografen.
- samenwerking met Lisette Vroege stichting. In samenwerking met deze stichting is een fotografie programma voor kinderen opgesteld. Dit programma behelst een kennismaking met behulp van fotografie tussen kinderen uit India en Kinderen uit Nederland.
De resultaten van deze workshop gaan geëxposeerd worden tijdens het fotofestival Naarden Festival- off in 2017.

About the Foundation
Policy
Finances
Activity report

 

About the Foundation

The Foundation Photo Projects for Children (PhotoPFC) was founded in 2014. The aims of this foundation are as follows:

a) The exchange of ideas and circumstances of children with different cultural backgrounds through photography projects, more especially between children from less fortunate neighbourhoods in Argentina and children in the Netherlands.
b) Gifts to legal entities which are registered as legal entities as meant in article 5b of the ‘Algemene Wet inzake Rijksbelastingen’ (Dutch general law regarding the state’s taxes), whose aims coincide with or are related to the aims mentioned under a, b and c.
c) Financial or other support of institutions for general benefit which qualify as such in the sense of the ‘Algemene Wet inzake Rijksbelastingen’ (Dutch general law regarding state’s taxes); furthermore all that which directly or partly relates to this or can promote this, in the broadest sense of the word.

The main activity of the Foundation is the exchange of ideas and circumstances of children from different cultural backgrounds through photography projects.

The board is made up of
Chairman: Ronald Vles
Secretary: Jan Scheerder
Treasurer: Ronald Damwijk

The board receives no salary and there are no fixed costs for housing et cetera.

 

Policy

The foundation Photo Projects for Children strives to achieve its aims as much as possible with volunteers. If the foundation deems it necessary, professionals can be hired for specific projects.

In 2014 and 2015 most activities will be aimed at enabling the project Ciudad Oculta/Naarden Vesting. The bulk of this project will take place in 2015.

 

Finances

Download the financial report over 2014 and 2015 (in Dutch).
Download the financial report over 2016 (in Dutch).

 

Activity report

The foundation Photo Projects for Children was founded in April 2014. Several of its aims have been achieved: organisation of the photography project week at the Rehoboth School in Naarden Vesting. Agreements for close cooperation with PH15, a foundation in Buenos Aires (Argentina) that organizes photography workshops in Ciudad Oculta, and with Villa 31/Ojo de Pez, a foundation in Buenos Aires (Argentina) that organizes photography workshops in Villa 31.